Badania

Aplikacja Risscontrol w innowacyjny sposób zmienia podejście do prowadzenia badań przemieszczeń w obrębie rys.

Do innych metod, znanych już wcześniej, można zaliczyć między innymi: naklejanie plomby (marki) gipsowej, naklejanie szkiełka po obu stronach wystąpienia rysy, w sposób gwarantujący zniszczenie jego w przypadku przemieszczenia się względem siebie obu części muru. Są to najprostsze metody, posiadają jednak szereg wad. Główną wadą jest to, że plomba gipsowa może ulec zniszczeniu na skutek powiększania się szczeliny pęknięcia w wyniku zmian temperatury. Dzieje się tak szczególnie w miesiącach zimowych i spowodowane jest naturalnym kurczeniem się substancji budowlanej muru w niskich temperaturach. Sporządzając w porównywalnych temperaturach okresową dokumentację pękniętej plomby (np. fotograficzną) można próbować stwierdzić, czy pęknięcie wystąpiło jednorazowo i jego zmiany zależne są tylko od temperatury, czy występuje stała tendencja w wyniku, której pęknięcie powiększa się. Nie zawsze jednak zmiany wielkości szczeliny już pękniętej plomby są na tyle duże, aby udało się je dostrzec, dlatego zastosowanie metody jakościowej nie odzwierciedla w pełni stanu faktycznego pęknięcia. Jakościowa metoda pomiaru może jedynie posłużyć jako badanie wstępne, mające na celu eliminację z dalszych prac badawczych pęknięcia, które nie wykazują zmian wielkości. Dla pozostałych rys, na których nastąpiło pęknięcie plomby w kolejnym etapie należy użyć bardziej precyzyjnych metod pomiarowych.

Pomiar przy pomocy wskaźników mechanicznych. Do najprostszych rozwiązań należy również zastąpienie plomby gipsowej wskaźnikiem przesunięcia z naniesioną podziałką milimetrową. Wskaźnik wykonany jest z dwóch ruchomych części: jedna posiada naklejoną siatką milimetrową z opisem, druga natomiast poziomą i pionową linię. Obie części są trwale mocowane po obu stronach pęknięcia. Podobnie jak w metodzie jakościowej prowadząc odpowiednią dokumentację fotograficzną lub notując wskazania można uzyskać informację o stanie szczeliny. Zastosowanie wskaźnika przesunięcia pozwala na zmierzenie wielkości zmian pęknięcia, jednak pomiar nadal nie jest na tyle dokładny, aby na podstawie wyników można było przeprowadzić szczegółową analizę. W przypadku małych zmian, różnice mogą zostać nie zauważone. Podobnie jak w metodzie jakościowej wskazania odczytane ze wskaźnika mogą posłużyć jedynie jako badanie wstępne o stanie pęknięcia, w celu przeprowadzenia dalszych badań z użyciem bardziej dokładnych przyrządów pomiarowych.

Pomiar przy pomocy komputerowego systemu pomiarowego. W przypadku wystąpienia pęknięć w miejscach niedostępnych i przy większej ilości punktów pomiarowych optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie komputerowego systemu pomiarowego. Mimo swej złożoności, pomiary wykonane przy użyciu tej metody są najbardziej dokładne z pośród wymienionych wcześniej metod. Prowadzone pomiary temperatury równolegle z pomiarami zmian wielkości pęknięcia, pozwalają na uchwycenie w bardzo precyzyjny sposób różnicy pomiędzy powiększaniem się rysy w wyniku zmian temperatury, a ruchem pękniętych części ściany spowodowanym np. nierównomiernym osiadaniem budynku. Analizując dane z kilku miesięcy (lat) można na ich podstawie ustalić bardzo dokładną diagnozę co do kierunku zmian, ich wielkości oraz na ich podstawie prognozować przyszłe zmiany. Automatyczny odczyt wskazań z czujników przesunięcia i temperatury zapewnia dużą systematykę prowadzonych badań. Pomiary wykonywane są w sposób cykliczny, w stałych odstępach czasu kilka razy w ciągu doby. Dane pomiarowe gromadzone są w pamięci wewnętrznej przyrządu pomiarowego (Datalogger’a) są następnie poprzez sieć Internet odczytywane w sposób zdalny. Wykonywanie pomiarów w sposób zdalny (monitoring) eliminuje konieczność podróży w miejsce instalacji osoby obsługującej, a przypadku instalacji urządzeń w miejscach trudno dostępnych jest znacznym ułatwieniem. Równie ważnym elementem badania jest opracowanie (post-processing) danych.

Serwis RissControl jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla firm które ustalą formę współpracy przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.